VOORWOORD

Met veel plezier bied ik u het veertiende jaarverslag aan van de Ombudsman Pensioenen.


In het verslagjaar 2018 zijn er 446 klachten voorgelegd aan mijn voorganger Piet Keizer (2017: 514 zaken).


Ik ben Piet Keizer zeer erkentelijk voor het werk dat hij heeft verricht in de 15 jaar waarin hij Ombudsman Pensioenen was. In het bijzonder dank ik hem voor zijn bijdrage aan het realiseren van de extra bevoegdheden, zodat ik mijn werk effectiever kan doen.


De belangrijkste taak van de Ombudsman Pensioenen is en blijft bemiddelen bij klachten over de uitvoering van het pensioenreglement. Daarnaast gaan we in 2019 de nieuwe onderzoeksfunctie invullen door meer aandacht te besteden aan de patronen, die we zien bij de klachten die ons bereiken. Hoe komt het dat de ene klacht vaker voorkomt bij pensioenfonds X of verzekeraar Y en we vergelijkbare klachten niet zien bij pensioenfonds Z? Ook gaan we actief monitoren of de branche gehoor geeft aan de aanbevelingen die de Ombudsman Pensioenen doet.


De bevindingen uit onze analyse van alle klachten delen we geanonimiseerd met de branche, pensioenuitvoerders, toezichthouders, sociale partners en ministeries.


In dit verslag vindt u zes geanonimiseerde voorbeelden van klachten van mensen die zich in 2018 tot de Ombudsman Pensioenen hebben gewend. Ze staan onderaan elk hoofdstuk in de oranje kaders (naar beneden scrollen).


Ik heb er alle vertrouwen in dat het instituut Ombudsman Pensioenen op grond van het nieuwe reglement en de extra inzet van de ombudsman zelf (nu 2 dagen per week, was 1 dag), een serieuze bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de uitvoering van pensioenregelingen en zo de positie van de deelnemers versterkt.


Een nieuwe Ombudsman, een nieuw jaarverslag. Dit jaarverslag ziet er anders uit dan in voorgaande jaren. Naast de nieuwe vorm is een belangrijk element van dit jaarverslag meer aandacht voor aanbevelingen en de monitoring van de opvolging daarvan.


Ik hoop dat dit jaarverslag u inspireert ook een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de positie van alle mensen die klagen over hun pensioen. 


Den Haag, 8 mei 2019

mr. Henriëtte W.L.A. de Lange cpe